Pewnie w dorosłość

Fundacja Sempre a Frente wspólnie z Fundacją Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna realizację projektu „Pewnie w dorosłość”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji psychospołecznych, poprawa dostępu do rynku pracy oraz aktywizacja zawodowa 52 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, podopiecznych placówek wsparcia dziennego oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo-wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy w wieku 16-29 z gmin: Lublin(m), Kraśnik(m), Chełm(m), Zamość(m), Janów Lubelski(m-w), Krasnystaw(m) oraz dodatk. z m.in. następujących gmin: Gmiy miejskie - Włodawa ,Świdnik, Lubartów, Biała Podlaska; Gminy wiejskie: Konstantynów, Janów Podlaski, Biłgoraj ,Dubienka, Cyców, Rejowiec, Lubartów; Gminy miejsko-wiejskie: Bychawa,Kazimierz Dolny,Łęczna poprzez uczestnictwo w kompleksowych programach aktywizacji społecznej i zawodowej umożliwiających znalezienie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy do 30.09.2017.

Projekt jest realizowany w okresie 01.06.2016 – 30.09.2017

W ramach projektu przewidzieliśmy między innymi:

  1. Przeprowadzenie identyfikacji i diagnozy potrzeb osób młodych – 4h / uczestnika

  2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z doradcami zawodowymi w celu zaplanowania indywidualnej kariery (indywidualne poradnictwo zawodowe) – 4h / uczestnika

  3. Udzielenie wsparcia psychologicznego – indywidualne spotkania z psychologami – 4h / uczestnika

  4. Udział w grupowych zajęciach z planowania kariery (grupowe doradztwo zawodowe) – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie

  5. Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego – 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie

  6. Uczestnictwo w szkoleniach zawodowych kończących się zdobyciem certyfikatu – tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika

  7. Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych stażach u pracodawców, pozwalających na wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i zdobycie doświadczenia zawodowego

Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny.

Zapraszamy do kontaktu!

Fundacja Sempre a Frente

ul. Lubartowska 2420-085 Lublin

Osoba do kontaktu: Aleksandra Kulik, Koordynator projektu, e-mail: aleksandra.kulik@sempre.org.pl, tel.: 690-008-018


Projekt „Pewnie w dorosłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie)