Dla Młodzieży

Jeśli jesteś uczniem szkoły podstawowej, gimnazjalnej lub średniej, szukasz kolegów i koleżanek oraz miejsca gdzie mógłbyś rozwijać swoje umiejętności społeczne, pasje oraz lepiej poznać siebie to zapraszamy Cię do uczestnictwa w zajęciach naszego Ośrodka.
Działania Ośrodka są skierowane do młodych ludzi w wieku od 10 do 18 lat (zamieszkałych na terenie Lublina) czyli w okresie, w którym w dużym stopniu rozwija się osobowość człowieka.
Uczestnictwo w zajęciach Ośrodka pozwala na większe samopoznanie, rozpoznanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań a także ich rozwój dzięki aktywnemu uczestnictwu i kreowaniu działań, czyli naukę przez doświadczanie.
Podstawowe zaangażowanie to uczestnictwo w Terapeutyczno - Rozwojowej Grupie Młodzieżowej, czyli cotygodniowych zajęcia odbywających się w stałej grupie osób w podobnym wieku. Zajęcia odbywają się w małych 8-osobowych grupach w godzinach popołudniowych.
Uczestnictwo w grupie pozwala na poznanie nowych osób, a dzięki temu zobaczyć jak widzą nas inni, daje szansę na zmianę swoich zachowań a tym samym ulepszenia swoich relacji z rówieśnikami.
Jako uczestnik Ośrodka możesz angażować się w projekty lokalne i międzynarodowe, wolontariat młodzieżowy oraz korzystać ze wsparcia indywidualnego.
Możesz poznać nas lepiej poprzez umówienie się na spotkanie konsultacyjne, podczas którego udzielimy Ci wszystkich odpowiedzi dotyczących zajęć w Ośrodku. Napisz lub zadzwoń do nas: biuro@sempre.org.pl, tel. 690 008 018.
W odpowiedzi skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy na spotkanie w Ośrodku.

Dla Rodziców

Ośrodek Wsparcia Młodzieży "Przystanek Sempre" prowadzi indywidualne oraz grupowe formy pomocy dla młodzieży szkolnej w wieku 10-18 lat, zamieszkałej na terenie miasta Lublin. Wszystkie działania w Ośrodku są nieodpłatne.
Głównym celem działalności Ośrodka jest prowadzenie oddziaływań terapeutycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych mających na celu wsparcie nastolatków podejmujących zachowania problemowe oraz ich rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Program, w oparciu o który Ośrodek organizuje formy pomocy, zakłada realizację uzupełniających się działań grupowych oraz indywidualnych mających na celu profilaktykę zachowań problemowych wśród młodzieży. Głównym założeniem programu jest rozwijanie wśród młodzieży umiejętności psychospołecznych chroniących ich przed podejmowaniem zachowań ryzykownych, w tym korzystania z używek oraz nadmiernego korzystania z Internetu, a jednocześnie wzmacnianiu młodych osób w zachowaniach konwencjonalnych.
Program pozwala młodzieży zdobyć wiedzę oraz umiejętności m. in. z zakresu relacji międzyludzkich, ich budowania i utrzymywania, skutecznego porozumiewania się, zachowania się w sposób asertywny, efektywnego radzenia sobie z emocjami oraz problemami. Rodziców wyposaża w podstawową wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i wychowania, zachowań problemowych dzieci i młodzieży oraz ich funkcji, uczy prawidłowych zachowań i reakcji w sytuacji, gdy dziecko je podejmuje.
Zajęcia w Ośrodku są prowadzone przez doświadczony zespół praktyków - osoby posiadające wykształcenie psychologiczne i/lub pedagogiczne, posiadające odpowiednie kwalifikacje do realizacji zajęć z młodzieżą dorastającą.

Jak do nas dołączyć?

Nabór uczestników do Ośrodka odbywa się w sposób ciągły. W trakcie całego roku mogą zgłaszać się rodzice i młodzież.
W przypadku wolnego miejsca uczestnikowi jest określony Indywidualny Plan Rozwoju, natomiast w przypadku jego braku jest on wpisywany na listę rezerwową. Przy przyjęciu do Ośrodka przeprowadzana jest rozmowa z rodzicami dziecka oraz samym uczestnikiem. Następnie wypełniania jest Karta Uczestnika.
Rodzic bądź Opiekun Prawny podpisuje Oświadczenie, zawierające zgodę na uczęszczanie dziecka do Ośrodka, przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku dziecka.
Wspólnie z Rodzicami lub Opiekunem prawnym oraz uczestnikiem opracowany zostaje Indywidualny Program Rozwoju, zwierający cele i formy pomocy dla dziecka. Uczestnik podpisuje Oświadczenie, które zawiera jego zgodę na uczestnictwo w zajęciach proponowanych przez Ośrodek i obowiązujących w niej zasadach.

Przystanek Sempre - galeria

Kontakt

OŚRODEK WSPARCIA MŁODZIEŻY PRZYSTANEK SEMPRE
ul. Lubartowska 24, 20-085 Lublin
tel. 690 080 886
www.sempre.org.pl

Biuro Ośrodka jest otwarte od godziny 8.00, a zajęcia dla młodzieży odbywają się od 14.00 do 20.00 we wszystkie dni nauki szkolnej.

 Zapraszamy do kontaktu z nami studentów oraz osoby zainteresowane odbyciem wolontariatu lub praktyk.