Informacje o Świetlicy

Świetlica Kowalska 3 jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w połączonych formach opiekuńczej oraz specjalistycznej w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Głównym celem działalności Świetlicy jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz terapeutycznejmającej na celu pomoc i wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Świetlica zapewnia dzieciom:

- Opiekę i wychowanie
- Pomoc w nauce
- Organizację czasu wolnego
- Zajęcia specjalistyczne tj. socjoterapię
- Dożywianie
- Wyposażenie w przedmioty potrzebne do zajęć w Świetlicy

Świetlica współpracuje z rodzicami:

1) Organizuje poradnictwo rodzinne dla rodziców lub prawnych opiekunów dziecka realizowane przez psychologa, wychowawców. Konsultacje mają na celu tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dziecka, rozwijanie umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny, wsparcie rodziny w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rodzinnych oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

2) Prowadzi grupę edukacyjno– wspierającą dla rodziców lub prawnych opiekunów.

3) Organizuje spotkania, na których spotykają się rodzice, opiekunowie prawni dzieci z wychowawcami Świetlicy w celu omówienia aktualnej sytuacji dzieci w świetlicy, podejmowanych oddziaływań wychowawczych.

Jak zapisać dziecko?

Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5- 9 lat mieszkających na terenie miasta Lublin.

Wszystkie zajęcia w świetlicy są bezpłatne.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy poprzedzone jest rozmową z rodzicem lub prawnym opiekunem dziecka w celu poznania aktualnej sytuacji rodzinnej, środowiskowej oraz szkolnej dziecka.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.

Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Świetlicy oraz podczas powrotu ze Świetlicy odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

W szczególnych przypadkach rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą złożyć kierownikowi Świetlicy pisemne oświadczenie, że dziecko może samodzielnie przyjść do Świetlicy oraz samodzielnie wrócić do domu.

Kontakt

ŚWIETLICA KOWALSKA 3

ul. Kowalska 3, 20-115 Lublin

tel. 792 104 410

swietlica@sempre.org.pl

www.sempre.org.pl

Świetlica jest otwarta we wszystkie dni z wyłączeniem Wielkiego Piątku, Wigilii Bożego Narodzenie, Sylwestra oraz jednego miesiąca w okresie wakacji letnich (sierpień). W dni nauki szkolnej jest czynna w godzinach 14.00 – 18.00, natomiast w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 10.00 – 14.00.